İÇ TETKİK SORULARI-8.ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

8.1.

ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME- Genel

1

Ürün uygunluğunu doğrulamak için, yapılan muayene işlemlerinin kalite planlarına veya benzer talimatlara uygun olarak yapılması gerekliliği yazılı olarak saptanmış mı ve buna uyuluyor mu?

2

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapılacak kontrollara ilişkin kontrol planları var mı?

3

Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğini iyileştirmek için, ne gibi iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır?

4

Gerekli olduğu durumlarda ve uygun yerlerde, istatistiksel yöntemler dokümante edilmiş prosedürler doğrultusunda kullanılıyor mu?

5

Kullanılan istatistiksel yöntemler nasıl tanımlanmakta ve sonuçları nasıl değerlendirilmektedir?

6

İstatistiksel yöntemler, alınan sonuçlara göre nasıl değişime uğrarlar?

7

Proseslerin kontrol altında tutulması işlemlerinde, istatistiksel yöntemler uygulanmaktamıdır?

8

Muayene işlemlerinin planlanması ve değerlendirilmesinde istatistiksel yöntemler uygulanmaktamıdır?

9

Kullanıma verilen ürünlerde görülen hataların değerlendirilmesinde istatistiksel yöntemler uygulanmaktamıdır?

8.2.1

ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME- Gözetim ve Ölçme-Müşteri Memnuniyeti

 

1

Müşteri memnuniyeti ile ilgili yapılacak çalışmalar nerede tanımlanmış?

2

Müşteri memnuniyeti ile ilgili yapılan çalışmalarda, kullanılacak istatistiksel yöntemler belirlenmiş mi, kim tarafından uygulanmaktadır?

3

Müşteriden gelen şikayetler kim tarafından alınıyor, nasıl değerlendiriliyor?

4

Müşteri şikayetlerine cevap verme hızı belirlenmiş mi, kim tarafından uygulanıyor?

 

 

 

 

 

8.2.2

ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME- Gözetim ve Ölçme-İç Tetkikler

1

İç Tetkik faaliyetleri için gerekli yetki, sorumluluk ve yöntemler tespit edilmiş mi, uygulanmakta mı?

2

Tetkik işlemini gerçekleştirecek personel, bu iş için gerekli nitelikleri taşımakta mı, tetkik edilecek bölümden bağımsızmıdır?

3

Tetkik edilecek bölümler, tetkikin kapsamı hakkında nasıl bilgilendirilmektedir?

4

Tetkikte hazırlık çalışmaları nasıl ve kim tarafından yapılmaktadır, nerede dokümante edilmiştir?

5

Tetkike yapılan hazırlık çalışmalarında, yazılı prosedür ve talimatlar yeterlilik açısından gözden geçirilmiş mi, tetkik için soru listesi hazırlanmış mı, daha önce yapılan tetkiklerde tespit edilen uygunsuzluklar gözönüne alınmış mı?

6

İç tetkik faaliyetleri, üst yönetim tarafından nasıl kararlaştırılmaktadır, karar için kim yetkilidir?

7

Tetkikin planlanmasında, tetkik edilecek faaliyetlerin durumu ve önemi gözönüne alınmaktamıdır, tetkik planına uyulmaktamıdır?

8

İç tetkikler hangi yazılı kurallara (prosedürler, talimatlara) göre yapılmaktadır?

9

İç tetkik sonuçlarını gösteren belgeler nelerdir, tetkik sonucu raporlanmakta ve tetkik edilen bölüm yöneticisine bu rapor verilmektemidir?

10

İç tetkik raporlarında, tespit edilen uygunsuzluklar için, düzeltici/önleyici faaliyet formu düzenlenmiş mi, açılan düzeltici faaliyetler için termin tarihleri belirtilmiş mi?

 

11

Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliği açısından, alınması gereken düzeltici faaliyetler, önem sırasına göre bir öncelik varmıdır?

12

Açılan düzeltici faaliyetler, nasıl ve kim tarafından uygulamaya alınmaktadır?

13

Uygunsuzluklar için belirlenen düzeltici faaliyet uygulamalarının belirli zamanlara bağlı olarak, planlanması ve uygulanması kim tarafından ve nasıl sağlanmaktadır?

 

8.2.3

ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME- Gözetim ve Ölçme-Süreçlerin Gözetimi ve Ölçümü

1

Süreçlerin etkinliğinin ve verimliliğinin ölçülmesi için, hangi yöntemler belirlenmiştir?

2

Süreçlerin etkinliğini ve verimliliğini ölçme yöntemleri, nerede tanımlanmıştır?

3

Ölçümler sonrasında, açılan düzeltici ve önleyici faaliyetlerinsonuçları kim tarafından takip ediliyor?

 

8.2.4

ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME- Gözetim ve Ölçme-Ürünlerin Gözetimi ve Ölçümü

1

Son muayene ve kontrol işlemlerinin yapılabilmesi için, ürünün daha önceki giriş ve üretim aşamalarında planlanmış tüm muayene ve testlerden, kabul kriterlerine göre geçmiş olması ve bunun belgelendirilmiş olması sağlanmış mı?

2

Üretimi bitmiş ürünün depolanması veya sevkedilmesinden önce, son bir kontrola tabi tutulması nasıl sağlanmıştır?

 

8.2.4

ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME- Gözetim ve Ölçme-Ürünlerin Gözetimi ve Ölçümü

3

Son kontrollar sırasında, son kontrol işlemlerinde, kalitenin doğrulanması için gerekli muayene ve testlere ait dokümanlar ile, daha önceki planlı muayene ve testlerin gerçekleştirildiğini gösteren belgelerin hazır bulundurulması nasıl sağlanmıştır?

4

Planlanan doğrulama yöntemleri (muayene ve testler) nasıl uygulanmaktadır?

5

Prosedür, kalite planları, muayene/test talimatları ile bitmiş ürünün kalite gerekliliklerine eksiksiz uygunluğu doğrulanmaktamıdır?

6

Ürünün belirlenmiş kabul kriterlerine göre, planlanmış olan muayene/ test işlemlerinden geçtiğini kanıtlayan kayıtlar tutulmaktamıdır, kanıtları oluşturan muayene/test kayıtları nerelerde gösterilmektedir?

8.3.

ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME- Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü

 

1

Uygunsuz ürünlere ne yapılacağı, bunların ne gibi işlemlerden geçirilecekleri konusunda yazılı bir yöntem varmıdır, buna uyulmaktamıdır?

2

Üründe çıkan hataların bildirilmesi konusunda, çalışanlara hangi yöntemler tanımlanmıştır, bildirim hangi bölümlere ve kişilere yapılacaktır?

3

Üründeki uygunsuzluğun tespit edilmesine ilişkin çalışmaların koordinasyonu için, hangi bölüm sorumludur ve tespitler nasıl yapılmaktadır?

4

Uygun olmayan ürünlerin tanımlanması, uygunsuzluğun tespit edilmesi, uygun olmayan ürünlerin ayrılması ve ilgili kısımlara bildirilmesi için düzenlemeler var mı?

5

Uygun olmayan ürünlerin ne gibi uygulamalara tabi tutulacakları konusunda, sorumluluk ve yetki yazılı olarak belirlenmişmidir, bu uygulanmaktamıdır?

6

Hatalar sınıflandırılmışmıdır, -kritik-büyük-küçük sınıflandırma için, yetki ve sorumluluk nerede tanımlanmıştır?

7

Uygun olmayan ürünlerin, yetkili onay alınmadan, işlenmemesi ve satılmaması nasıl sağlanmıştır, uygulama bu ürünlerin düzeltilmesine veya tamir edilmesini öngörmektemidir?

8

Hatalı ürünlerin kullanımı, düzeltilmesi, tamir edilmesi ile ilgili kararlara ilişkin uygulamalar, sorumluluklar ve tutulacak kayıtlar nasıl ve nerede dokümante edilmiş?

9

Hatalı ürünün olduğu gibi kullanımı yada tamiri için, müşterinin onayının nasıl alınacağını belirleyen bir yöntem varmıdır ve uygulanmaktamıdır?

10

Hatalı ürünün işlenmesi veya olduğu gibi kullanılması için, ancak müşterinin onayı alındıktan sonra karara varılması nasıl sağlanmıştır?

11

İlgili bölümler tarafından gerektiğinde yapılacak olan düzeltici faaliyetlerin doğrulanmasına ilişkin işlemler nasıl gerçekleştirilmekte ve kaydedilmektedir?

 

 

 

 

 

 

 

8.4.

ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME- Veri Analizi

 

1

Kalite Yönetim Sistemi’nin uygunluğunu ve etkinliğini izlemek için, veriler nasıl ve kim tarfından toplanmaktadır, verilerin toplanması ve analiz edilmesi nerede tanımlanmıştır?

2

Veri analizi yapılırken hangi istatistiksel yöntemler kullanılmaktadır, nerede tanımlamıştır?

3

Müşteri memnuniyeti ve alınan müşteri şikayetleri konusunda veri analizleri, nasıl ve kim tarafından yapılıyor?

4

Ürünün şartlara uygun olduğuna ilişkin veri analizleri yapılıyor mu?

5

Süreçlerden gelen veriler ve ürün karakteristiklerine ait veriler kim tarafından analiz ediliyor?

6

Tedarikçilerden elde edilen bilgilerin veri analizi yapılıyor mu?

 

8.5.1

ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME- İyileştirmeler- Sürekli İyileştirme

 

1

Kalite politikası, kalite hedeflerinde belirtilen hususlarda, iyileştirme çalışmaları yapılmış mı?

2

Veri analizleri, açılan düzeltici ve önleyici faaliyetler, iç tetkiklerden elde edilen sonuçlar, Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı’ndan gelen bildirimler sonrasında, iyileştirme çalışmaları yapılmış mı?

 

8.5.2

ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME- İyileştirmeler- Düzeltici Faaliyetler

 

1

Hataların nedenlerini belirlemek, tekrarını ve oluşumlarını önlemek için, düzeltici ve önleyici faaliyetlere ilişkin bir uygulama varmıdır ve uygulanmaktamıdır?

2

Müşteri şikayetlerinin etkin olarak ele alınıp çözümlenmesi için bir prosedür varmıdır, müşteri şikayetlerinin alınması, çözümlenmesi, kayıtların saklanmasından kim sorumludur?

3

Hata nedenlerinin saptanabilmesi ve ortadan kaldırılması için, iş akışı, kalite planları, müşteri şikayetleri v.b. verilerin analiz edilmesi için, bir yöntem varmıdır ve uygulanmaktamıdır?

4

Hatalar ile ilgili veriler nasıl güncel olarak tutulmakta, nasıl analiz edilmekte, hangi önlemler devreye sokulmaktadır?

5

Hata ve nedenlerini, önemleri açısından sınıflandırmak amacıyla hangi uygulama tespit edilmiştir?

6

Düzeltici faaliyetin gerçekten yapıldığını ve etkili olduğunu kanıtlayan bir uygulama varmıdır?

7

Planlanan düzeltici faaliyetlerin uygulanması ve etkinliği nasıl gözetim altında tutulmaktadır?

8

Düzeltici faaliyetlerin planlanması, uygulanması, gözetilmesi ve etkinliğin doğrulanması için, yetki ve sorumluluklar açık bir şekilde saptanmışmıdır?

9

Düzeltici faaliyetlerin planlanması, uygulanması, gözetilmesi ve etkinliğin doğrulanması için, yetki ve sorumluluklar açık bir şekilde saptanmışmıdır, düzeltmelerin uygulanması durumunda mevcut

 

 

 

8.5.3

ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME- İyileştirmeler- Önleyici Faaliyetler

 

1

Olası hataların yaratacağı riskleri önceden tahmin edebilmek ve bunlara uygun önlemleri alabilmek için, bir uygulama varmıdır?

2

Üretim başlamadan önce, ortaya çıkabilecek hataların risk analizi nasıl yapılmaktadır?

 

3

Risk analizi sonucuna göre, gerektiğinde ek olarak uygulanacak olan kontrol/muayene aşamaları, işlemleri yazılı olarak saptanmaktamıdır?

4

Risk analizi sonuçlarına göre gerektiğinde uygulama denemeleri yapılmakta ve/veya uygun kontrol işlemleri gerçekleştirilmektemidir?

5

Önleyici faaliyetlerde, ürün kalitesini etkileyen işlerin ve proseslere ait bilgiler, iç tetkik sonuçları, kalite kayıtları v.b. olası problemlerin nedenlerinin saptanmasında ve giderilmesinde nasıl kullanılmaktadır?

6

Önleyici faaliyetleri başlatmak ve etkinliği kontrol etmek için, sorumlular nasıl belirlenmektedir?

7

Önleyici faaliyet sonuçları, Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı’ görüşülmek üzere raporlanmaktamıdır, bunun için kim sorumludur?

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s